Bod

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ MATĚJ ŠKRAŇKA IČ: 72043695, SE SÍDLEM VYSOKÁ NAD LABEM 268, VYSOKÁ NAD LABEM 503 31

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se sjednáním a plněním smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi fyzickou osobou podnikající Matěj Škraňka, IČ: 72043695, se sídlem Vysoká nad Labem 268, Vysoká nad Labem 503 31 (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Objednatel“), na základě které zajistí Poskytovatel pro Objednatele provoz fotobudky a doplňkové služby. Poskytovatel provozuje internetové stránky na adrese www.fotokoutek.fun (dále jen „webová stránka“).

1.2. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Ve smlouvě je možné sjednat ujednání odchylně od těchto VOP. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před VOP. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění VOP může Poskytovatel kdykoli jednostranně měnit. Takovou změnou však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé za doby účinnosti předchozího znění VOP.

1.4. Fotobudku tvoří spodní kovová konstrukce, řídící počítač, software fotobudky, tiskárna, fotoaparát, objektiv včetně napájecího zdroje, záblesková jednotka, odpalovací systém, difuzní deštník a stativová tyč. Pozadí a rekvizity se považují za příslušenství fotobudky.

1.5. Objednatel je povinen zajistit přívod elektrické energie, prostor o rozměru 4 x 4 m a 2,4 m do výšky a dva stoly, na kterých budou uloženy rekvizity. Dále je Objednatel povinen zajistit přístup k elektrické zásuvce s napětím 220 V. Připojení k internetu není podmínkou. V takovém případě bere Objednatel na vědomí, že funkce sdílení fotek online nebude dostupná. Objednatel dále bere na vědomí, že prostory dle tohoto článku, ve kterých bude umístěna fotobudka a pozadí, budou zastřešeny a fotobudka bude umístěna mimo ostré slunce.

1.6. Objednatel je povinen zajistit parkovací státní co nejblíže sjednanému místu plnění. V případě, kdy je vjezd ke sjednanému místu plnění podmíněn povolením k vjezdu, je Objednatel povinen Poskytovateli veškerá příslušná povolení zajistit.

II. Uzavření smlouvy a platební podmínky

2.1. Objednatel provádí závaznou objednávku služeb prostřednictvím objednávkového formuláře Poskytovatele zveřejněného na webové stránce. Přičemž je s těmito VOP srozuměn a souhlasí s nimi. Objednatel je v objednávce povinen uvést své kontaktní údaje, případně místo a čas či jiné specifické požadavky na realizaci služby.

2.2. Na základě učiněné objednávky Poskytovatel zašle Objednateli aktuální znění VOP a fakturu ze systému fakturovac.cz na částku ve výši 50 % z ceny.

2.3. Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li mezi stranami sjednáno jinak. Úhradu je nutné provést na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Poskytovatel začne blokovat své kapacity až po přijetí peněz na účet ne dříve.

2.4. Platba se považuje za uskutečněnou okamžikem připsání finančních prostředků na bankovní účet Poskytovatele.

2.5. Po realizaci služby zašle Poskytovatel Objednateli další fakturu na úhradu ceny poskytnutých služeb po odečtení zaplacené 1. faktury. Faktura je splatná do 7 dnů ode dne jejího vystavení, není-li mezi stranami sjednáno jinak. Poskytovatel je oprávněn při prodlení Objednatele s úhradou faktury účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok Poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku prodlení Objednatele, tím není dotčen.

2.6. Objednatel souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Faktura se považuje za doručenou Objednateli vždy nejpozději následující den po jejím prokazatelném odeslání na e-mailovou adresu Objednatele.

2.7. V případě navýšení ceny tiskových materiálů v období od objednávky služeb do jejich realizace si Poskytovatel vyhrazuje právo tento rozdíl Objednateli vyúčtovat. Totéž platí v případě navýšení cen pohonných hmot o více než 5 %. Vyúčtování je Poskytovatel oprávněn provést bezodkladně po realizaci služby a nejpozději do 60 kalendářních dní.

III. Odstoupení od smlouvy a Storno podmínky

4.1. Objednatel bere na vědomí, že v případě, kdy smlouvu o poskytování služeb neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, jedná jako spotřebitel a vztahuje se tak na něj zákonná úprava ochrany spotřebitele. V takovém případě má Objednatel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy dle odst. 2.2 VOP.

4.2. Objednatel dále bere na vědomí, že od Smlouvy nelze odstoupit, pokud před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení již byl předmět smlouvy s výslovným souhlasem Objednatele realizován.

4.3. Storno služby 30 dní před konáním akce - bez poplatku

4.4. Storno služby 10 dní před konáním akce - 40% z celkové čátky

4.5. Storno služby méně než 7 dní před konáním akce - 80% z celkové částky

IV. Ochrana osobních údajů

4.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Matěj Škraňka se sídlem Vysoká nad Labem, Vysoká 268, PSČ 503 31, identifikační číslo: 72043695. Celé znění zde: GDPR

4.2. Osobní údaje sbíráme za účelem komunikace. Shromážděné údaje jsou následně použity na podporu klientského vztahu a správné vybavení objednávky. Základním předpokladem pro získání jakýchkoli informací je Vaše vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4.3. Ve Vaší závazné objednávce - /formulář/, kde můžete vyjádřit souhlas k možnému dalšímu zpracování os. údajů, pokud s dalším zpracováním souhlasíte, tak si Vaše údaje necháme pro další možnou naší spolupráci, objednávku. Pokud s dalším zpracováním nesouhlasíte tak po dobu nejnutnější komunikace Vaše os. údaje z naší databáze smažeme. Za smazaní a práci s os. údaji odpovídá majitel webu.

4.4. Údaje sbíráme tímto způsobem – při závazné objednávce a při následné komunikaci e-mailem. Jedná se o jméno a příjmení, telefonický a e-mailový kontakt. Při každém kroku se Fotokoutek.FUN řídí platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami.

4.5. Osobní údaje jsou v první řadě využívané na elektronické vybavení objednávky, realizaci dodávky, vyúčtováni plateb a s tím související komunikaci. Dále mohou být použity pro reklamní účely k tvorbě rozličných statistik /AdWords a podobně/, které jsou však využívané pouze k interním účelům.

4.6. Majitel webu Matěj Škraňka se zároveň zavazuje k tomu, že Vaše osobní údaje nebudou poskytnuté třetím stranám, s výjimkou subdodavatelů – doručení objednávky a zprostředkovatelů, a to pouze takové, které jsou potřebné pro úspěšnou realizaci objednávky a její dodávky.

V. Další ujednání

5.1. Smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy a těchto VOP se řídí českými právními předpisy.

5.2. Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniklé na základě či v souvislosti s uzavřenými smlouvami mezi smluvními stranami nebo těmito VOP bude řešit soud místně příslušný podle sídla Poskytovatele.

5.3. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo objednávky přechází na právní nástupce Poskytovatele a Objednatele. Převod práv a povinností Objednatele ze Smlouvy na třetí osoby je možný pouze s přechozím písemným souhlasem Poskytovatele, jinak je smlouva neplatná.

5.4. Uvedením svého e-mailu a/nebo telefonního čísla v poptávkovém formuláři Objednatel výslovně souhlasí s využitím těchto kontaktních pro zasílání sdělení, upozornění či výzev v souvislosti s plněním smlouvy.

5.5. Objednatel bere na vědomí, že vzhledem k nepředvídatelným okolnostem může dojít ke zpoždění se zahájením poskytování služeb ze strany Poskytovatele. V případě takového zpoždění je Poskytovatel povinen o dobu zpoždění přiměřeně prodloužit sjednanou dobu poskytování služeb.

5.6. Objednatel bere na vědomí, že fotografie pořízené v průběhu plnění předmětu smlouvy jsou k dispozici v digitální podobě u Poskytovatele až do odvolání. Potom budou smazány.

5.7. V případě, kdy je na akci vyžadován specifický Dresscode, je tuto informaci Objednatel povinen Poskytovateli oznámit předem.

5.8. Objednatel bere na vědomí, že služby poskytované Poskytovatele nepředstavují profesionální fotografické služby. Poskytovatel tak neodpovídá za kvalitu pořízených fotografií.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9. 5. 2024.